2015. június 1., hétfő

Alalah-konferencia

15th Anniversary of Alalakh Excavations
New Hatay Archaeology Museum, June 10-12, 2015
Hatay Arkeoloji Müzesi, Haziran 10-12, 2015


Workshop Day I. Wednesday, June 10, 2015 

9:45-10:00 Aslıhan Yener: Alalakh in the Past, Atchana in the Present: Situating Site and City / Geçmişte Alalah, Bugün Aççana: Höyük ve Şehri Konumlandırmak

10:00-10:20 Murat Akar: The Physical Dimensions of Ancient Alalakh: Stratigraphy and Architecture / Antik Alalah’ın Fiziksel Boyutları: Stratigrafi ve Mimari

10:20-10:40 Mara Horowitz: Chronology, Sequence, and Society: Approaches to the Temporal Dimensions of Alalakh / Kronoloji, Sıralama ve Toplum: Alalah’ın Geçici Boyutlarına Dair Yaklaşımlar


Session 1: Textual Records/ Yazılı Kaynaklar

11:00-11:20 Jacob Lauinger: The Jurisdiction of Legal Transactions at Middle Bronze Age Alalah / Orta Tunç Çağında Alalah’ta Yasal Kayıtların Yetki Sınırı

11:20-11:40 Belkis Dinҫol, Hasan Peker: The Corpus of Alalakh Seals: New Interpretations in the Light of Old and New Finds / Alalah Mühür Külliyatı: Eski ve Yeni Bulgular Işığında Yeni Yorumlar

11:40-12:00 Hasan Peker: New Interpretations in the Light of the Tuthaliya- Ašnuhepa sealing from    Alalakh / Alalah Tuthaliya- Ašnuhepa Mühür Baskısının Işığında Yeni Yorumlar

12:00-12:20 Eva von Dassow: Language and Fluid Frontiers in the Age of Idrimi / İdrimi Dönemi’nde Dil ve Değişken Sınırlar

12:20-12:40 Alfonso Archi: Linguistic and Political Borders in the Period of Ebla / Ebla Dönemi’nde Dil Bilimi ve Politik Sınırlar
  

Session 2: Comparative Material Culture / Karşılaştırmalı Eserler Kültürü

13:40-14:00 David Hawkins: The Hieroglyphic Luwian Inscriptions of the Amuq / Amik’in Hieroglif Luvice Yazıtları

14:00-14:20 Constance von Ruden: Reconsidering the Alalakh Paintings within their Levantine Context / Alalah Fresklerini Doğu Akdeniz Bağlamında Yeniden Ele Almak

14:20-14:40 Güzel Öztürk: Relations between Alalakh and Kültepe in the Light of Assyrian Trading Colony Period Seals / Asur Ticaret Kolonileri Çağına Ait Mühürler Işığında Alalah-Kültepe İlişkileri

14:40-15:00 Aslıhan Yener: Symbolic Messaging and Weapons: Incised Signs on Bronze / Sembolik Mesajlar ve Silahlar: Tunç Üzerine Kazınmış İşaretler


Session 3: Ceramic Studies / Seramik Çalışmaları 

15:20-15:40 Mara Horowitz: New Cultural Features in the Late Bronze I Ceramics of Alalakh: The Case of the Plate / Alalah Geç Tunç Çağı I Seramiklerinde Yeni Özellikler: Tabak Konusu

15:40-16:00 Müge Bulu: Interregional Trends in the Middle Bronze Age: The Case of Syro-Cilician Ware     in the Context of Recent Excavations at Tell Atchana/Ancient Alalakh / Orta Tunç Çağı’nda Bölgeler Arası Eğilimler: Aççana Höyük, antik Alalah’ta Yeni Arkeolojik Kazılar Bağlamında Suriye-Kilikya Malları Konusu

16:00-16:20 Robert B. Koehl: Alalakh and the Aegean: Five Centuries of Shifting but Enduring Contacts / Alalah ve Ege: Beş Yüzyıllık Değişken ama Kalıcı Temaslar

16:20-16:40 Marina Pucci: Iron Age Local Pottery at Alalakh: Continuity in Eating and Cooking Traditions / Alalah’ta Demir Çağı Yerel Çanak Çömleği: Yeme ve Pişirme Geleneklerindeki Süreklilik

16:40-17:00 Mariacarmela Montesanto: Iron Age Aegeanizing Pottery at Alalakh: Changes and Continuity in Local Production/ Alalah’ta Demir Çağı Egeleşen Çanak Çömleği: Yerel Üretimde Değişim ve Süreklilik


Workshop Day II. Thursday June 11, 2015

Session 1: Alalakh and its Neighbors I: Anatolia/ Alalah ve Komşuları I: Anadolu 

9:00-9:20 Mirko Novák: Sirkeli and Alalakh: A New Regional Chronology for Cilicia and its Correlation to Alalakh and the Amuq Sequence/ Sirkeli ve Alalah: Kilikya için Bölgesel Yeni Bir Kronoloji ve Alalah ve Amik ile Bağlantıları

9:20-9:40 Atilla Engin: Oylum Höyük and Alalakh: Cultural Relations in the Second Millennium BC / Oylum Höyük ve Alalah: İkinci Binyılda Kültürel İlişkiler

9:40-10:00 Fikri Kulakoğlu: Looking beyond the Taurus: Alalakh in the Amuq seen from Kanesh / Torosların Ötesine Bakmak: Kaneş’ten Amik’teki Alalah’ı Görmek

10:00-10:20 Eric Jean: The 'Hilani': a Late Bronze Age Amuq-Cilician Architectural Tradition? / ‘Hilani’: Geç Tunç Çağı Amik-Kilikya’da Bir Mimari Gelenek?
  

Session 2: Alalakh and its Neighbors II: SE Anatolia and Syria/ Alalah ve Komşuları II: Güneydoğu Anadolu ve Suriye 

11:00-11:20 Valerie Matoian: Ugarit and Alalakh in the Late Bronze Age / Geç Tunç Çağı’nda Ugarit ve Alalah

11:20-11:40 Stefania Mazzoni: Tell Afis and its Plain: A Route to the Amuq and the Mediterranean / Tell Afis ve   Civarı: Amik ve Akdeniz’e Bir Yol

11:40-12:00 Kimiyoshi Matsumura: A Glass Production Center in Central Anatolia? Büklükale in Relation to Alalakh and Mesopotamia / Orta Anadolu’da bir Cam Üretim Merkezi? Büklükale’nin Alalah ve Mezopotamya İlişkileri

12:00-12:20 Pascal Butterlin: A World of Palaces: The View from Mari. Latest Results from the 2005-2010 Excavations in the Great Palace at Mari / Saraylar Dünyası: Mari’den Görünüm. 2005-2010 Mari Büyük Saray Kazıları Sonuçları

12:20-12:40 Nicolo Marchetti: Karkemish and Alalakh in the 2nd millennium BC: An Archaeological             Overview / İkinci Binyıl’da Karkamış ve Alalah: Arkeolojik Bir Genel Bakış


Session 3: Scientific Investigations at Alalakh/ Alalah’ta Bilimsel İncelemeler

13:40-14:00 Magda Pieniazek: Beads on the Crossroads: Preliminary Remarks on the Jewelry from Alalakh / Kavşaklardaki Boncuklar: Alalah Kuyumları Üzerine Ön İzlenimler

14:00-14:20 Gonca Dardeniz: “When you set up the foundation of a kiln to make glass…”: Evidence of Glass Production at Alalakh / “Cam Yapmak İçin Bir Fırın Kurduğunuzda…”: Alalah’ta Cam Üretimine Dair Kanıtlar

14:20-14:40 Michael Johnson: Iron of the Furnace: Contextualizing Evidence of Iron Manufacture at Alalakh / Fırının Demiri: Alalah Demir Üretimini Anlamlandıran Bulgular

14:40-15:00 Emre Kuruçayırlı: Insights into Copper Metallurgy at Alalakh: Evidence from Compositional and Isotope Analysis / Alalah Bakır Metalurjisini Anlamak: Bileşim ve İzotop Analizlerinden Kanıtlar


Session 4: Interdisciplinary studies at Alalakh/ Alalah’ta Disiplinler Arası Çalışmalar 

15:20-15:40 Rula Shafiq: Come and Hear My Story--The ‘Well Lady’ of Alalakh / Gel ve Hikayemi Dinle: Alalah’ta ‘Kuyunun Hanımı’

15:40-16:00 Gökçe Bike Yazıcıoğlu: Remarks on Cultural Pluralism at Kültepe/Kanesh and Tell Atchana/Alalakh Based on Mortuary Customs and Strontium Isotope Analysis of Kültepe Graves / Kültepe Mezarlarında Ölü Gömme Gelenekleri ve Stronsiyum İzotop Analizlerine Dayanarak Kültepe/Kaneş ve Aççana Höyük/Alalah Arasındaki Kültürel Çoğulculuk Üzerine Değerlendirmeler

16:00-16:20 Bülent Arıkan: The Mid- and Late Holocene Climate Changes in the Amuq Plain: The Application of the Macrophysical Climate Model / Amik Ovası’nda Orta ve Geç Holosen İklim Değişiklikleri: Makrofiziksel İklim Modelinin Uygulanması

16:20-16:40 Sıla Votruba, Cansu Yıldırım: Alalakh's Overseas Networks in the Light of Archaeometric Analysis of its Mycenaean Pottery / Miken Seramiklerinin Arkeometrik Analizi Işığında Alalah’ın Denizaşırı Bağlantıları

16:40-17:00 Ekin Kozal, Sinem Hacıosmanoğlu, Pınar Gutsuz, Mustafa Kibaroğlu, Gürsel Sunal: Archaeological and Archaeometric Analysis of Cypriot Pottery from Alalakh / Alalah Kıbrıs Seramiklerinin Arkeolojik ve Arkeometrik Analizi

17:00-17:20 Morena Stefanova: The Case of Egyptian imagery at Alalakh: Transmission, Agency and Interconnections / Alalah’ta Mısır Betimlemeleri Konusu: Aktarım, Aracılar ve  Karşılıklı Bağlantılar

                          
Workshop Day III. Friday June 12, 2015

Session 1: Interdisciplinary studies at Alalakh and its Neighbors/ Alalah ve Komşularında Disiplinler Arası Çalışmalar

9:00-9:20 Federico Manuelli: The Dawn and Demise of Imperial Impact – Models of Interaction between Late Bronze Age Powers and Their Peripheral Territories: Tell Atchana and Arslantepe: A Comparative Analysis / İmparatorluk Etkisinin Doğuşu ve Batışı-Geç Tunç Çağı Güçleri ve Çevresel Hakimiyet Bölgeleri: Aççana Höyük ve Arslantepe: Bir Karşılaştırmalı Analiz

9:20-9:40 Tim Harrison: Tell Atchana and Tell Tayinat in Space and Time / Uzayda ve Zamanda Aççana        Höyük ve Tayinat Höyük

9:40-10:00 Tara Ingman: GIS Modeling and Mortuary Practices at Tell Atchana, Ancient Alalakh / Aççana Höyük, Antik Alalah’ta CBS Modellemesi ve Ölü Gömme Uygulamaları

10:00-10:20 Alan Greaves, Megan Hammond: Archaeomagnetism and Archaeology / Arkeomanyetizma ve Arkeoloji

10:20-10:40 Elizabeth Healey: Obsidian Use in the Bronze Age: Evidence from Alalakh and Contemporary Sites / Tunç Çağı Obsidyen Kullanımı: Alalah ve Çağdaşı Yerleşkeler

11:00-11:20 John Healey: Keldağ, the Sacred Mountain of Ugarit and Alalakh / Ugarit ve Alalah’ın Kutsal Dağı, Keldağ

Nincsenek megjegyzések: