2011. január 17., hétfő

Kopt nyelvészeti előadás

Egedi Barbara

Birtokos szerkezetek a korai kopt dialektusokban

MTA Nyelvtudományi Intézet
Földszinti előadóterem
2011. január 18. Kedd, 11.00

Az előadás absztraktja:

A kopt nyelvjárások mindegyikére jellemző, hogy kétféle birtokos szerkezettel rendelkeznek, és míg a szaidi dialektusban igazoltnak látszik, hogy a kettő eloszlása alapvetően szintaktikailag motivált, a klasszikus bohairi rendszerben a választást jelentéstani és lexikális tényezők befolyásolják. Ez utóbbira vonatkozó elemzések azonban kizárólag 10. század utáni (azaz meglehetősen késői) bohairi kéziratokon alapszanak.

A szaidi adatok nyelvészeti igényű feldolgozásán túl, a többi korai dialektus hasonló szerkezeteinek vizsgálata legfeljebb szórványos leíró megállapításokra szorítkozik. Bizonyos nyelvjárási változatokról ez idáig még leíró nyelvtanok sem születtek, az egyes szövegkiadások amúgy alapos nyelvészeti bevezetői pedig nemigen merülnek el olyan mikroszintaktikai problémákban, mint a főnévi csoport belső szerkezete. Az adatok eddigi feldolgozása azonban világossá teszi, hogy a dialektusok között tapasztalható nagyfokú variáció miatt az egyiptomi főnévi csoport történeti vizsgálatakor e területi változatok összehasonlító elemzése elengedhetetlen, továbbá az összehasonlító elemzés újabb adalékkal szolgálhat a dialektusok egymáshoz való viszonyának feltérképezéséhez is.

Az előadás egy folyamatban lévő kutatást mutat be, kritikailag felülvizsgálja az eddigi kopt nyelvészeti eredményeket, illetve különös hangsúlyt fektet a módszertani kérdésekre.

Nincsenek megjegyzések: