2014. november 29., szombat

Konferencia-ajánló

9th International RCAC Annual Symposium
9. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu

Crossroads – Konya Plain from Prehistory to the Byzantine Period
Kavşaklar – Prehistorik Çağ’dan Bizans Dönemine Konya Ovası

06 – 07.12.2014

Saturday 6/12 Cumartesi

9.00-9.30 Registration and Coffee / Kayıt ve Kahve İkramı

9.30-10.15 Welcoming Remarks / Açılış
Buket Coşkuner (RCAC / ANAMED)
Çiğdem Maner (Koç University / Koç Üniversitesi)

Session 1: Origins of Connections - 1. Oturum: Bağlantıların Temeli
Chair/Oturum Başkanı: Mihriban Özbaşaran (Istanbul University, Istanbul / İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

10.15-10.45 Mehmet Özdoğan (Istanbul University, Istanbul / İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
The Konya Plain: Outlook for Correlating the Eastern and Western Parts of the Anatolian Peninsula Anadolu Yarımadası’nın Doğu ve Batı Kesimleri Arasındaki Kültürel İlişkilendirme Açısından Konya Ovası

10.45-11.00 Coffee Break / Kahve Arası

11.00-11.30 Hükmü Orhan (Selçuk University, Konya / Selçuk Üniversitesi, Konya)
Importance of Geology in the Settlements in the Konya Region in Prehistoric and Historical Periods Tarih Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Konya Bölgesindeki Yerleşimlerde Jeolojinin Önemi 

11.30-12.00 Douglas Baird (University of Liverpool, Liverpool / Liverpool Üniversitesi, Liverpool)
Connected Communities; the Southwest Konya Basin in Prehistory
İlişkili Topluluklar; Prehistorik Çağ’da Konya’nın Güneybatı Havzası 

12.00-12.30 Emma Baysal (The British Institute at Ankara, Ankara / İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, Ankara)
Tracing the Konya Plain’s Earliest Connections: What Beads Can Tell Us 
Konya Ovası’nın En Erken Bağlantılarının İzinde: Boncukların Bize Söyleyebildikleri

12.30-14.00 Lunch / Öğle Arası

Session 2: Links: Connecting the Konya Plain with the Vicinity - 2. Oturum: Bağlantılar: Konya Ovası’nın Çevresi ile İlişkileri
Chair/Oturum Başkanı: Andreas Schachner (DAI)

14.00-14.30 Gojko Barjamovic (Harvard University, Cambridge, U.S. / Harvard Üniversitesi, Cambridge, ABD)
The Rise and Demise of the Wild West: Silver, Markets and Routes in Central Western Anatolia 2400-1500 BCE
Vahşi Batı’nın Yükselişi ve Batışı: Batı Orta Anadolu’da Gümüş, Pazarlar ve Yollar (M.Ö. 2400-1500) 

14.30-15.00 Çiğdem Maner (Koç University, Istanbul / Koç Üniversitesi, İstanbul)
Networks and Interconnections in the Ereğli Region during the Bronze and Iron Ages
Ereğli Bölgesi’nde Tunç ve Demir Çağları’nda Bağlantılar ve Ağlar

15.00-15.20 Coffee Break / Kahve Arası

15.20-15.50 Zsolt Simon (Hungarian Academy of Sciences, Budapest / Macar Fen Bilimleri Akademisi, Budapeşte)
The Origins of Lycaonia
Lykaonia’nın Kökeni 

15.50-16.20 Turgut Saner – Batu Bayülgen (Istanbul Technical University, Istanbul / İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul)
Description of the Mountain Fortress near Zenonopolis – Isauria
Zenonopolis – Isauria Yakınlarındaki Dağ Tahkimatı

16.20-17.00 Summary and Discussion / Özet ve Tartışma

Sunday 7/12 Pazar

Session 3: Crossroads - 3. Oturum: Kavşaklar
Chair/Oturum Başkanı: Aksel Tibet (IFEA)

10.00-10.30 Yalçın Kamış (Gazi University, Ankara / Gazi Üniversitesi, Ankara)
A View from the North to the Konya Plain During the Early Bronze Age: Acemhöyük
İlk Tunç Çağı'nda Konya Ovası’na Kuzeyden Bir Bakış: Acemhöyük

10.30-11.00 Lorenzo d’Alfonso (ISAW New York University, New York / ISAW New York Üniversitesi, New York)
East of Konya: Routes, Crossroads and the Political Landscape of the Eastern Konya Plain in the Second and First Millenniums BCE
Konya’nın Doğusu: M.Ö. 2. ve 1. Binde Konya Ovası’nın Doğusundaki Yollar, Kavşaklar ve Siyasi Peyzaj

11.00-11.20 Coffee Break / Kahve Arası

11.20-11.50 Selim F. Adalı (Bilkent University, Ankara / Bilkent Üniversitesi, Ankara)
Barbarians at the Gates: The Cimmerian Occupation of Ereğli (Cybistra) and Its Aftermath 
Barbarlar Kapıya Dayandı! Kimmerler’in Ereğli (Kybistra) İstilası ve Sonrası

11.50-12.20 Sercan Yandım Aydın (Hacettepe University, Ankara / Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Sannabadae Monastery: Asceticism in Phrygia and Lykaonia; Acts and Concerns of Bishop Amphilochius of Iconium
Sannabadae Manastırı: Frigya ve Lakonia Münzeviliği; Iconium Piskoposu Amphilochius'un İcraatları

12.20-13.30 Lunch / Öğle Arası

Session 4: Networks: Roads and Settlements - 4. Oturum: Bağlantılar: Yollar ve Yerleşimler
Chair/Oturum Başkanı: Suzan Yalman (Koç University / Koç Üniversitesi)

13.30-14.00 Yiğit Erbil (Hacettepe University, Ankara / Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
The Importance of Beyşehir in the Hittite Period
Hitit Dönemi'nde Beyşehir'in Önemi

14.00-14.30 Hasan Bahar (Selçuk University, Konya / Selçuk Üniversitesi, Konya)
Some Remarks about Networks in the Konya Region during the Iron Age
Demir Çağı’nda Konya Çevresi Ulaşım Ağı Üzerine Bazı Tespitler

14.30-15.00 Osman Doğanay (Aksaray University, Aksaray / Aksaray Üniversitesi, Aksaray)
Road networks from Isaruria (Zengibar Castle) to central Anatolia and the Mediterranean Coast
Isaura'dan (Zengibar Kalesi) Orta Anadolu ve Akdeniz Kıyılarına Ulaşan Antik Yol Ağları

15.00-15.20 Coffee Break / Kahve Arası

15.20-15.50 Mustafa Hamdi Sayar (Istanbul University, Istanbul / İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Road Networks and their Settlements in Lycaonia and Isauria during the Roman Empire
Lykaonia ve Isauria Bölgelerinde Roma İmparatorluk Devri Yol Ağları ve Yol Üzerindeki Yerleşimler

15.50-16.20 Inge Uytterhoeven (Koç University, Istanbul / Koç Üniversitesi, İstanbul)
‘I settled colonies in Africa (…) Asia, Syria, Gallia and Pisidia’. Ancient Iconium within the Broader Network of Roman Colonies and Roads in Asia Minor
‘Afrika (...) Asya, Suriye, Galya ve Pisidya'da Koloniler Kurdum.' Anadolu'daki Roma Kolonileri ve Yol Ağları Bağlamında Antik İconium

16.20-17.00 General Discussion and Closing Remarks / Genel Tartışma ve Kapanış

Each paper will be followed by 10 minutes of discussion.
Her sunumun ardından 10 dakika tartışma yapılacaktır.

The symposium is open to the public and simultaneous English and Turkish translation will be provided.
Sempozyum genel katılıma açıktır. İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.

Nincsenek megjegyzések: